WARUNKI GWARANCJI VBT PC

WARUNKI GWARANCJI:

VBT PC gwarantuje sprawne działanie sprzętu zakupionego w naszej firmie.

Produkty oferowane przez nas posiadają gwarancję Producenta lub VBT PC.

Po wykryciu usterki Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do serwisu, dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane w możliwie krótkim terminie. Ustalenie usterki następuje w czasie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej diagnostyki sprzętu. Przeważnie naprawa trwa około 14 dni, w przypadku konieczności wysyłki uszkodzonego sprzętu do Producenta, może przedłużyć się do 30 dni roboczych.

Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt na własny koszt do serwisu przy ul. Pronaszków 16 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 lub wysłać na własny koszt po wcześniejszym powiadomieniu VBT PC o zaistniałym problemie. Przesyłka powinna zawierać dane kontaktowe nadawcy wraz z nr telefonu i adresem e-mail. W przypadku ich braku, przedłuży to proces reklamacyjny.

Naprawiony sprzęt można odebrać osobiście lub zostanie wysłany na koszt VBT PC do Klienta.
W większości przypadków można reklamować wadliwe podzespoły bezpośrednio w serwisie producenta, co znacznie skraca czas usunięcia usterki.


Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 514 08 00 08 w godzinach pracy firmy.

Warunkiem uznania reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu i karty gwarancyjnej (Jeżeli była dołączona do produktu). Warunkiem gwarancji jest brak uszkodzeń mechanicznych reklamowanego produktu. Sprzęt powinien być dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu jeśli takowe otrzymał Kupujący w momencie jego zakupu. Dotyczy to w szczególności modułów pamięci RAM.

Jakiekolwiek samowolne zmiany na karcie gwarancyjnej, skreślenia, poprawki, dopiski wykonane przez Klienta lub osoby trzecie, powodują utratę ważności karty gwarancyjnej i brak możliwości reklamowania produktu w VBT PC. W takim przypadku, Klient musi reklamować produkt  bezpośrednio w serwisie producenta. 

W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt (w szczególności monitory, laptopy. drukarki, skanery) zostanie przyjęty warunkowo, VBT PC nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Sprzęt powinien być dostarczony kompletny (kable). Kupujący zobowiązany jest dołączyć opis stwierdzonej wady (opis objawów).

Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia wady nie objętej gwarancją również pod nieobecność Kupującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. VBT PC jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego na piśmie lub mailowo o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego.

VBT PC po rozpatrzeniu reklamacji dokonuje naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad a okres gwarancji zostaje przedłużony o okres naprawy.

Gwarancją nie są objęte wady które zostały spowodowane: urazami mechanicznymi, zwarciem instalacji elektrycznej, szkodliwym promieniowaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, nieprawidłowym transportem, nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłową eksploatacja sprzętu w warunkach niekorzystnych np. duża wilgotność, duże zapylenie, nieprawidłowym użytkowaniem produktu łącznie z innymi urządzeniami, które nie są zalecane przez Producenta, nieprawidłowym zainstalowaniem lub używaniem wadliwego programu komputerowego, zalaniem sprzętu oraz wady wynikające z oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych.

W razie stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zakrycia, zerwania (stickera, naklejka zabezpieczająca, numerów seryjnych na poszczególnych podzespołach ) następuje całkowita utrata uprawnień gwarancyjnych.

Komputery VBT PC nie są plombowane.

VBT PC nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania poza systemem operacyjnym, dołączonego do zakupionego zestawu komputerowego.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (nie stwierdzenia usterki), pobrana zostanie opłata za diagnostykę i transport.

Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy/usługi lub jej odmowy wykonania, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10,00zł netto (12,30zł brutto) za każdy dzień przechowywania poszczególnego fizycznie – przedmiotu. Opłata taka jest naliczana przez kolejne 3 miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz VBT PC opłaty w wysokości naliczonej. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne VBT PC. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy/usługi lub jej odmowy wykonania, na adres email wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy/usługi lub jej odmowy, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego produktu jest rewers (oryginalny formularz przyjęcia). W przypadku zgubienia rewersu jest możliwość odbioru towaru z serwisu po okazaniu dowodu tożsamości zgodnego z danymi na rewersie.

Nie podlegają gwarancji:

– wentylatory przy uszkodzeniu mechanicznym, zatarciu itd. powyżej 12 miesiąca użytkowania.

– płyn układów chłodzenia cieczą tzw custom loop

– rozszczelnienia układów chłodzenia cieczą wynikłe z innych przyczyn niż uszkodzona złączka/uszczelka i ewentualne straty z tym związane

-oprogramowanie firm trzecich w tym producentów podzespołów, ich kompatybilność ze sobą i następstwa tej niekompatybilności

Długość typowej gwarancji nowych podzespołów:

* podzespoły komputerowe, monitory, laptopy itd. – od 24 miesięcy – wg długości gwarancji polskiego dystrybutora

* wentylatory – 12msc jako część ruchoma podlegająca zużyciu

Karta gwarancyjna wystawiona przez VBT PC zawiera dokładną długość gwarancji każdego podzespołu oraz czy gwarantem jest sprzedawca czy producent.

 

DOTYCZY WYSYŁEK SPRZĘTU ZA POŚREDNICTWEM FIRM SPEDYCYJNYCH:

Bezwzględnie proszę sprawdzić stan komputera ( wypakować go ) w obecności kuriera. Spisanie protokołu ewentualnej szkody transportowej w terminie późniejszym, skutkuje odrzucaniem roszczeń przez firmy transportowe a co za tym idzie, również przez nas.

Pin It on Pinterest

Share This